نویان برای ایرانیان

اطلاع رسانی کنید و مطلع شوید

 
  • افزایش اندازه متن
  • اندازه پیشفرض متن
  • کاهش اندازه متن
بازاریابی Iran maxim.com

س ک س سريع

ایمیل پرینت PDF
شاخص مقاله
س ک س سريع
داشتن س ک س سريع
همه صفحات

س ک س سريع سه تا پنج دقيقه طول مي‌كشد. اين س ک س فقط براي لذت بردن مرد است و اساساً مرحله‌ اول س ک س دوقطبي را شامل مي‌شود. به طور كلي زن در صورتي كه احساس كند از نظر عاطفي حمايت مي‌شود و برنامه‌ س ک س پخته شده در خانه و س ک س خوش ملاط برايش در جاي خود باقي است، مخالفتي با س ک س سريع نمي‌كند.

 

 

زن در صورتي با گاه گاه پرداختن به س ک س سريع مخالفت نمي‌كند كه احساس كند از نظر عاطفي حمايت مي‌شود و برنامه‌ س ک س پخته شده در خانه و س ک س خوش ملاط برايش در جاي خود باقي است.

 آخرين به روز رسانی ( شنبه, 17 مرداد 1388 04:06 )  

بازاریابی

بازاریابی

نظرسنجی